การติดต่อและแผนที่
เดินทางมาบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ
ข้อมูลการเกษตร
เพื่อเกษตรกร
ข่าวในวงการเกษตร
ปุ๋ยทุกกระสอบในเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ตราภูเขาไฟ
ผ่านการผลิตด้วยระบบที่มาตรฐาน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
มีการวิเคราะห์และรับรองผลทุกสูตรในห้องปฏิบัติการ ก่อนส่งจำหน่าย
จึงได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานเลขที่ มอก.75-2548 ใบอนุญาตที่ (3) 2051-38/75

ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ในตราภูเขาไฟ ทุกสูตร ผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยคุณภาพแห่งการผลิต จึงทำให้ปุ๋ยทุกกระสอบ มีปริมาณธาตุอาหารครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรีย์วัตถุที่จำเป็นต่อพืชในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น
ท่านสามารถเปิดเข้าชม และเลือกสินค้าคุณภาพ ได้จาก link ของบริษัทฯ ที่นี่

แนะนำปุ๋ยเคมีตัวใหม่ มาแล้วววววจ้าาาา
back to homepage
webmaster : somkid76 @ hotmail.com