ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

           บริษัท วรรณวิมล จำกัด จึงได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน มาชมภาพของปีนี้กัน

back to news
กลับไปที่หน้าข่าวของโรงงานเรา