กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยเคมี+อินทรีย์
ปุ๋ยเคมีผสมอินทรีย์ เป็นการผลิตปุ๋ยเชิงผสม ในระบบ Bulk blending โดยใช้วัตถุดิบหลายชนิด ที่มีขนาดของเม็ดปุ๋ย พอๆกัน คือประมาณ 2.0-4.0 มม. มาผสมรวมคละเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
วัตถุดิบที่ใช้ บางส่วนเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือที่เรียกว่า DAP ในสูตร 18-46-0 ,MAP ในสูตร 11-44-0 ,โปตัสเซียมครอไรด์ ในสูตร 0-0-60 ,แอมโมเนียมซัลเฟต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยน้ำตาลทราย สูตร 21-0-0 และปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 เป็นต้น
ในจำนวนปุ๋ยที่นำเข้านั้น บางส่วนก็เป็นเม็ดที่ได้ขนาดตามที่ต้องการอยู่แล้ว เช่น DAP ยูเรีย หรือแม้แต่บางชนิดของโปตัสเซียมครอไรด์ และ แอมโมเนียมซัลเฟต ที่นำเข้ามาในสภาพที่เป็นเม็ด ได้ขนาดพอดีกับที่ต้องการใช้ แต่บางส่วนที่นำเข้า มีลักษณะเป็นผงละเอียด เช่นผงโปตัสเซียมครอไรด์ และปุ๋ยน้ำตาลทรายเม็ดละเอียด ทางโรงงานจำเป็นต้องนำมาปั้นให้เป็นเม็ด อบให้แห้ง คัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปทำการ Bulk blending ให้ได้ปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการ บรรจุจำหน่ายต่อไป
ในการนำผงปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาปั้นให้เป็นเม็ดนั้น ถือเป็นโอกาศอันดียิ่งที่ทางโรงงานจะได้นำส่วนผสมที่เรียก Filler ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ มีอยู่ในประเทศ และมีประโยชน์ต่อพืช คือมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรีย์วัตถุที่จำเป็นในการปรับสภาพโครงสร้างของดิน นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิต อีกทั้งค่าความเป็นด่าง (ค่า pH สูง) ของสาร Filler ดังกล่าว จะช่วยลดความเป็นกรด ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินสามารถปลกปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดิน ทำให้รากของพืชดูดซึมไปใช้เป็นอาหารได้มากขึ้น ส่วนสารอินทรีย์ที่ตกค้าง จะช่วยปรับโครงสร้างของดิน ให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี รากของพืชสามารถแผ่ขยาย ยึดเกาะโมเลกุลของดิน สร้างความมั่นคง แข็งแรงในการทรงตัวให้แก่ลำต้นต่อไป
ยูเรียเม็ดโฟม(Urea)
ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต(DAP)
โปตัสเซี่ยมครอไรด์เม็ด(MOP)
แอมโมเนี่ยมซัลเฟต
MAP(11-44-0)
MOP ชนิดเม็ดสีแดง
โปแตซผง สูตร 0-0-60
ปุ๋ยน้ำตาลทราย สูตร 21-0-0
เถ้าจากซังข้าวโพด
ผงโดโลไมท์ชนิดละเอียด
ดินก้นถ้ำอุดมด้วยธาตุอาหาร
ผลรวมของ filler ที่ปั้นออกมาเป็นเม็ด เตรียมไว้ใช้ในการ bulk blending
สินค้าสำเร็จรูปมีทั้ง 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมา bulkblend
การเก็บตัวอย่าง ใช้เก็บเม็ดปุ๋ยในแบบ random collection จากสายพานสุดท้ายของการผลิต เก็บลงถุง
ชั่งให้ได้น้ำหนักถุงละ 50 กก.เพื่อนำมาเทแบ่งในเดรื่องแบ่งเม็ดปุ๋ยตามแบบของกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร
เทแบ่งเม็ดปุ๋ย จากกระสอบที่เก็บ ชั่งไว้ ลงในเครื่องแบ่งเม็ดปุ๋ยที่เตรียมไว้ ทำซ้ำ หลายๆครั้ง จนได้เม็ดปุ๋ย น้ำหนักประมาณ 1 กก.
ทำเช่นนี้ ประมาณ 2 ชม./ครั้ง ในชั่วโมงการผลิตของแต่ละวัน
เก็บตัวอย่างเช่นนี้ สูตรละ 4 ถุง เพื่อจัดส่งไปวิเคราะห์ ที่กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร 1 ถุง วิเคราะห์หาเปอเซ็นธาตุอาหาร
back to homepage
webmaster : somkid76 @ hotmail.com