วิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ
บริษัท วรรณวิมล จำกัด

บริษัท วรรณวิมล จำกัด ในฐานะของผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยระบบที่มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (มอก.) จึงใด้จัดให้มีห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ธาตุอาหาร ทั้งในวัตถุดิบที่นำสั่งมาเพื่อการผลิตปุ๋ย และปุ๋ยทุกสูตรที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายในแต่ละวัน ทุกวัน ทุก Lot. ที่ผลิต เพื่อความมั่นใจ และถูกต้องในคุณภาพกับปุ๋ยทุกกระสอบที่ท่านได้ซื้อไป
ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์และสารเคมีใช้ในการวิเคราะห์ตามคู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ของกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนักวิชาการชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ปุ๋ย อย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของบริษัทฯ เราจึงจัดทำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ บน website ของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจเช็คค่าธาตุอาหารในสูตรปุ๋ยที่ท่านได้รับไป ทุกกระสอบ ที่ ห้องวิเคราะห์ปุ๋ย www.wonvimon.co.th

การจัดนำแสดงวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยเคมี ในห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ปุ๋ยของห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์หาคุณสมบัติและธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีได้

รายละเอียด และภาพวิธีการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้จัดทำเป็นวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ชนิด ดังนี้

วิธีวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร ไนโตรเจนทั้งหมด (N)
วิธีวิเคราะห์หาฟอสเฟตทั้งหมด และหาฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (AVP)
วิธีวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)
กลับไปยังหน้า homepage