รายชื่องานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
ผลงานวิจัย 
ชื่อเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้าว : กรณีศึกษาการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของชาวนาอีสาน

ชื่อผู้วิจัย

นันทา   กันตรี

ปี 2548 ผลงานวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ